Frågan till VD, IT- och ekonomichefer:

"Till hur stor andel (%) uppskattar du att era leverantörer skickar fakturor digitalt direkt till ert ekonomi-, affärs- eller fakturahanteringssystem (ej via e-post)?"

 

Under sommaren 2018 släppte Visma sitt digitaliseringsindex för tredje året i rad. I denna mäter de hur pass digitalt mogna svenska företag är. Svaren som är hämtade från vd, ekonomi- och IT-chefer är det som blivit grunden för denna rapport. De svarar på sju frågor där de själva får uppskatta hur långt de tror de kommit i deras digitaliseringsprocess. Den digitala enkäten tillåter den som svarar en skala mellan 0 till 100. Dessa sju frågor är direkt kopplade till de vanligaste ekonomiska processerna:

  1. Inkommande fakturor
  2. Utgående fakturor
  3. Automatisk betalning från betalningsförslag
  4. Reseräkning till lön
  5. Automatiskt uppdaterade nyckeltal
  6. Digitaliserat attestflöde
  7. Tidrapport till lön

De olika cheferna har fått ange ett estimat på vad de tror att resultaten har blivit efter att de automatiserat många av deras ekonomiska och administrativa processer. En slutsats man kan dra redan nu är att de ovannämnda sju ekonomiska processerna är de vanligaste förekommande processerna och att dessa dessutom är de mest enkla att digitalisera.

Under de kommande veckorna kommer vi att ta upp process för process och påvisa den som Visma kallar det i sitt index: ”digitala mognadsgraden hos svenska företag”.

I dagens inlägg tittar vi på inkommande fakturor

Denna vecka börjar vi med inkommande fakturor som visar aggressiva siffror med ökning med hela 8,2 procentenheter. Detta är alltså en förändring från 28,2 procent år 2017 till 36,4 procent iår. Detta är även jämförbart med år 2016 som påvisade 22,6 procentenheter.

Vismas antagande till det här resultat är att de tror att många företag väljer att digitalisera just leverantörsfakturorna för att det är enkelt och man kommer igång snabbt. Dessutom ger det massa fördelar. Man frigör tid från medarbetare som slipper öppna post, scanna, registrera, skicka för godkännande och sen arkivera i pärm. Annan anledning är också att denna lösning ger större träffsäkerhet och man lägger därmed ned mindre tid på att korrigera fel. Fakturan som kommer in via scanningsystemet konteras enligt regler som man tidigare satt upp och om allt ser korrekt ut kommer fakturan automatiskt att granskas och attesteras. Man kan självklart välja att ha mänskliga attestanter som granskar och godkänner fakturan innan den slutligen bokförs.